REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ADRESOWO.PL

§ 1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Deweloper - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jako Deweloper rozumiana jest również firma budowlana oraz podmiot zajmujący się skupowaniem i odsprzedażą nieruchomości lub wyodrębnionych z nich lokali. Podmiot, którego przedmiotem działalności nie są czynności, o których mowa powyżej, ale który publikuje w Serwisie Ogłoszenia w sposób masowy (tj. > 5 Ogłoszeń w miesiącu) traktowany jest również jako Deweloper;

Dostęp do Ogłoszeń Bezpośrednich - uregulowana w Regulaminie Usług Dodatkowych płatna usługa umożliwiająca kontakt z Ogłoszeniodawcą bezpośrednim, który dodał Ogłoszenie Bezpłatne. Dostęp do wszystkich innych ogłoszeń, w tym bezpośrednich Ogłoszeń Premium oraz ogłoszeń dodanych przez Ogłoszeniodawców Profesjonalnych, jest bezpłatny.

Formularz Ogłoszenia - określona, co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Serwisu, elektroniczna wersja formularza zamieszczenia Ogłoszenia Bezpłatnego, podlegająca wypełnieniu przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego we wskazanych przez Usługodawcę polach, z uwzględnieniem podziału na różne kategorie tematyczne nieruchomości;

Konto - bezpłatnie przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Ogłoszenie - każde zamieszczone w Serwisie ogłoszenie dotyczące wynajmu lub zbycia prawa do nieruchomości, w tym sprzedaży, zgodne z zasadami wskazanymi w Serwisie;

Ogłoszenie Bezpłatne - mająca na celu wsparcie Ogłoszeniodawcy bezpośredniego w wynajmie lub zbyciu prawa do nieruchomości, a przede wszystkim w sprzedaży, nie stanowiąca oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, informacja w Serwisie o możliwości:

 1. sprzedaży nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta, w której podmiot ten figuruje jako właściciel, współwłaściciel lub podmiot mający w nieruchomości spółdzielcze własnościowe prawo,
 2. sprzedaży nieruchomości, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta pod warunkiem, że Ogłoszeniodawca bezpośredni ma do niej spółdzielcze własnościowe prawo,
 3. zbycia partycypacji Ogłoszeniodawcy bezpośredniego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS),
 4. zbycia prawa użytkowania wieczystego Ogłoszeniodawcy bezpośredniego w nieruchomości gruntowej.
 5. wynajęcia nieruchomości;

Kontakt z Ogłoszeniodawcą, który zamieścił Ogłoszenie Bezpłatne jest możliwy tylko dla Użytkowników, którzy mają aktywną usługę Dostęp do Ogłoszeń Bezpośrednich uregulowaną w Regulaminie Usług Dodatkowych ;

Ogłoszenie Premium - możliwa do dokupienia przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego dla Ogłoszenia Bezpłatnego usługa, uregulowana w Regulaminie Usług Dodatkowych, polegająca na intensywnej promocji Bezpłatnego Ogłoszenia w Serwisie. Usługa jest dostępna dla przypadków określonych w Regulaminie Usług Dodatkowych. Kontakt z Ogłoszeniodawcą Bezpośrednim, który zamieścił Ogłoszenie Premium jest możliwy dla każdego Użytkownika, również tego, który nie ma aktywnej usługi Dostęp do Ogłoszeń Bezpośrednich;

Ogłoszeniodawca - każdy podmiot umieszczający ogłoszenia w Serwisie, na zasadach określonych we właściwych regulaminach;

Ogłoszeniodawca Profesjonalny - podmiot będący w rozumieniu Regulaminu Pośrednikiem lub Deweloperem, a także inny podmiot zajmujący się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami umieszczający w Serwisie Ogłoszenie;

Ogłoszeniodawca Bezpośredni - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie będący Ogłoszeniodawcą profesjonalnym, umieszczający w Serwisie Ogłoszenie Bezpłatne lub Ogłoszenie Premium, w szczególności przy wykorzystaniu Formularza Ogłoszenia;

Pośrednik - podmiot zajmujący się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami;

Regulamin Usług Dodatkowych - dostępny w Serwisie regulamin dodatkowych usług, w tym płatnych, takich jak Ogłoszenie Premium oraz Dostęp do Ogłoszeń Bezpośrednich;

Regulamin - niniejszy dokument;

Serwis Internetowy / Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie adresowo.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać, a Ogłoszeniodawcy również zamieszczać, Ogłoszenia związane z rynkiem i obrotem nieruchomościami;

Usługi Podstawowe - bezpłatne usługi, świadczone przez Usługodawcę w związku z Serwisem na podstawie niniejszego regulaminu;

Usługi Dodatkowe - mogące wiązać się z obowiązkiem zapłaty usługi świadczone przez Usługodawcę w związku z Serwisem na podstawie odrębnych, dostępnych w Serwisie, regulaminów, z których Ogłoszeniodawca bezpośredni może, ale nie musi skorzystać;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające w szczególności na udostępnieniu możliwości zamieszczania Ogłoszeń i ich przeglądania;

Usługodawca - Adresowo sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499066 NIP: 5862288272, REGON: 222036032 o kapitale zakładowym w wysokości 150 000 zł w całości opłaconym;

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać opisy zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeń, jak też przeglądać inne informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, a także Ogłoszeniodawca bezpośredni mogący dodawać Ogłoszenia bezpłatne zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, a także korzystania z tych usług przez Użytkowników.
 2. Z Usługodawcą najlepiej kontaktować się:
  1. drogą elektroniczną - kierując wiadomości na adres: kontakt@adresowo.pl lub
  2. drogą tradycyjną kierując wiadomości na adres pocztowy Usługodawcy: ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub na podstawie indywidualnych ustaleń z Usługodawcą.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących swoich Usług, jak i towarów i usług podmiotów trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 6. Niniejszy Regulamin nie określa szczegółowych zasad zamieszczania Ogłoszeń przez Ogłoszeniodawców profesjonalnych, w tym Deweloperów oraz Pośredników. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie przez Ogłoszeniodawców profesjonalnych jest płatne. Szczegółowe zasady korzystania z Serwisu przez te podmioty uregulowane są w odrębnych umowach (w tym regulaminach).
 7. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości skontaktuj się z agencją nieruchomości.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Działalność Serwisu polega na:
  1. udostępnieniu Ogłoszeniodawcom możliwości zamieszczania w Serwisie Ogłoszeń;
  2. umożliwieniu Użytkownikom przeglądania Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przez Ogłoszeniodawców i partnerów Usługodawcy, jak też innych informacji zamieszczonych w Serwisie zgodnie z naturą jego działania oraz charakterem.
 2. Usługodawca oferuje wyłącznie możliwość zamieszczania ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości, zgodnych z właściwymi regulaminami dostępnymi w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. Komputer, tablet lub telefon typu smartfon z dostępem do Internetu,
  2. Dostęp do poczty elektronicznej,
  3. Przeglądarka internetowa zgodna ze standardami W3C,
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a także dostarczanie treści bezprawnych.
 7. Niedozwolone są działania mogące zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub naruszyć prawa Usługodawcy lub innych użytkowników Serwisu, a w szczególności uzyskiwanie dostępu do informacji dla nich nie przeznaczonych (w szczególności przez parsowanie Serwisu przy użyciu botów), wyłudzanie danych innych użytkowników Serwisu, umieszczanie lub rozpowszechnianie za pośrednictwem Serwisu plików o charakterze wirusów, robaków lub jakiegokolwiek innego złośliwego oprogramowania.
 8. W związku z nadużywaniem rozwiązań typu VPN/serwery proxy/usługi anonimizacji przez twórców zabronionych rozwiązań zautomatyzowanych, serwis dostępny jest bez przeszkód jedynie dla użytkowników łączących się z Serwisem bez pośredników sieciowych, z oryginalnego adresu IP.

§ 4 USŁUGI

 1. Świadczenie Usług podstawowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Podstawowych takich jak:
  1. Bezpłatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń Bezpłatnych,
  2. Bezpłatne prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. Bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie Ogłoszeń, wyłączając dostęp do danych kontaktowych i wysyłanie wiadomości do Ogłoszeniodawców, którzy dodali Ogłoszenie Bezpłatne.
 3. W ramach Serwisu dostępne są również dodatkowe usługi, uregulowane w Regulaminie Usług Dodatkowych, które mogą wiązać się z płatnością:
  1. Ogłoszenie Premium, polegająca na intensywnej promocji bezpośredniego Ogłoszenia w Serwisie. Kontakt z Ogłoszeniodawcą Bezpośrednim, który zamieścił Ogłoszenie Premium jest możliwy dla każdego Użytkownika, również tego, który nie ma aktywnej usługi Dostęp do Ogłoszeń Bezpośrednich,
  2. Dostęp do Ogłoszeń Bezpośrednich, umożliwiająca kontakt z Ogłoszeniodawcą bezpośrednim, który dodał Ogłoszenie Bezpłatne. Dostęp do wszystkich innych ogłoszeń, w tym bezpośrednich Ogłoszeń Premium oraz ogłoszeń dodanych przez Ogłoszeniodawców Profesjonalnych, jest bezpłatny.
 4. W związku z Serwisem Użytkownik może dobrowolnie korzystać z usług dodatkowych oferowanych przez partnerów Usługodawcy. Korzystanie z tego rodzaju usług odbywa się na zasadach określonych przez partnerów Usługodawcy.

§ 5 KONTO

 1. Korzystanie z niektórych Usług, a w szczególności dodanie Ogłoszenia Bezpłatnego, jak również obejrzenie zdjęć nieruchomości lub skontaktowanie się z Ogłoszeniodawcą przez Użytkownika wymaga założenia bezpłatnego Konta. Ponadto kontakt z niektórymi Ogłoszeniodawcami możliwy jest dopiero po aktywacji płatnej usługi Dostęp do Ogłoszeń Bezpośrednich, która jest uregulowana w Regulaminie Usług Dodatkowych.
 2. W celu założenia Konta należy podać w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w ramach Serwisu w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Użytkownik może założyć Konto również przy wykorzystaniu uprzednio założonego profilu Użytkownika w serwisie Facebook.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje ją, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik w celu aktywowania usługi Konto jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 6. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie tych informacji. Odwołanie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości w tym zakresie do Usługodawcy. Ponadto Sposób odwołania zgody jest każdorazowo podany w treści przesyłanej wiadomości.
 7. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są bezpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: kontakt@adresowo.pl, a w przypadku Użytkownika na adres podany przez niego w Koncie. Usługodawca zwraca uwagę, że z wypowiedzenia powinno wynikać od kogo ono pochodzi. W tym celu można podać w wypowiedzeniu np. imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail lub numeru telefonu przypisane do Użytkownika w Serwisie.
 9. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu, po podaniu wprowadzonych podczas rejestracji adresu e-mail lub numeru telefonu oraz hasła.
 10. Użytkownicy będący Ogłoszeniodawcami bezpośrednimi mają również możliwość założenia Konta wraz z dodaniem Ogłoszenia Bezpłatnego poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielem Usługodawcy. Ogłoszeniodawca bezpośredni w celu zawarcia takiej umowy powinien wyrazić swoją wolę w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Usługodawcy. Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu podany przez Ogłoszeniodawcę Bezpośredniego potwierdzenie dodania Ogłoszenia Bezpłatnego.
 11. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku Użytkownika będącego Ogłoszeniodawcą bezpośrednim również treść Ogłoszenia Bezpłatnego. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za umieszczane przez siebie w Serwisie treści, w tym za ich kompletność, aktualność oraz zgodność z prawem, prawdą i stanem faktycznym.
 12. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych zarejestrowanych Użytkowników oraz umożliwiać innym osobom korzystania z Konta, w tym ujawniać haseł służących dostępowi do Konta.
 13. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.

§ 6 OGŁOSZENIA

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Ogłoszeniodawcy bezpośredniemu miejsce na stronie internetowej Serwisu umożliwiając mu zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia Bezpłatnego.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia Bezpłatnego wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. założenia Konta w Serwisie, co następuje m.in. z chwilą zamieszczenia pierwszego Ogłoszenia Bezpłatnego;
  2. poprawnego wypełnienia Formularza Ogłoszenia.
 3. Nie jest dopuszczalne zamieszczanie Ogłoszeń przez inne osoby niż właściciel nieruchomości lub podmiot posiadający właściwe, określone w Regulaminie, prawo do nieruchomości, bądź jego pełnomocnika. Pełnomocnikiem, o którym mowa w tym ustępie nie może być Pośrednik.
 4. Ogłoszeniodawcy profesjonalni nie mogą zamieszczać Ogłoszeń Bezpłatnych.
 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości, ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem więcej niż jednego Ogłoszenia.
 6. Ogłoszeniodawca bezpośredni zobowiązany jest podać sugerowaną cenę wynajmu, sprzedaży lub zbycia innego prawa do nieruchomości. Cena nie może stanowić ceny wywoławczej w licytacji, aukcji lub przetargu i powinna odpowiadać realnej cenie, za którą Ogłoszeniodawca bezpośredni jest w stanie zbyć prawo do nieruchomości. Ogłoszenie nie może dotyczyć wyłącznie zamiany nieruchomości.
 7. Cena wynajmu i sprzedaży nieruchomości musi być wskazana w polskiej walucie (złoty).
 8. Zamieszczając Ogłoszenie Bezpłatne, Ogłoszeniodawca bezpośredni jest zobowiązany wskazać w Formularzu Ogłoszenia w przeznaczonym do tego miejscu główny numer telefonu komórkowego należący do polskiej strefy numeracyjnej (+48).
 9. W opisie nieruchomości zamieszczanego Ogłoszenia Bezpłatnego nie można wskazywać danych dotyczących Ogłoszeniodawcy bezpośredniego umożliwiających innym Użytkownikom kontakt z nim, a w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru (nazwy użytkownika) komunikatora internetowego. Informacje te należy wskazać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych w Formularzu Ogłoszenia.
 10. Ogłoszeniodawca bezpośredni zobowiązany jest podać informacje oraz dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.
 11. Podawane przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego w Formularzu Ogłoszenia informacje muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym nieruchomości, w tym w zakresie jej powierzchni oraz stanu.
 12. Ogłoszenie musi być opisane w języku polskim.
 13. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie nieruchomość muszą mieć na tyle duży rozmiar i być na tyle wyraźne aby były czytelne dla Użytkowników, a w szczególności zdjęcia nie mogą być oznaczone znakiem wodnym (watermarkiem).
 14. Ogłoszeniodawca bezpośredni umieszczając Ogłoszenie Bezpłatne oświadcza, że posiada wszelkie prawa do treści zamieszczanych w Formularzu Ogłoszenia.
 15. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie nieruchomość nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich.
 16. W Ogłoszeniu Bezpłatnym nie można zamieszczać jakichkolwiek treści reklamujących usługi lub towary.
 17. Jeśli Ogłoszenie Bezpłatne dotyczy mieszkania, nieruchomość musi być już oddana do użytku, a w szczególności przedmiotem ogłoszenia nie może być cesja umowy deweloperskiej.
 18. Nie jest dopuszczalne usuwanie Ogłoszenia Bezpłatnego a następnie dodawanie takiego ogłoszenia dotyczącego tej samej nieruchomości w celu wprowadzenia Użytkowników w błąd co do daty wprowadzenia nieruchomości na rynek.
 19. Poprzez zamieszczenie treści, zdjęć i filmów w Serwisie Ogłoszeniodawca bezpośredni udziela na czas świadczenia usługi publikacji Ogłoszenia Bezpłatnego Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia, a w szczególności zdjęć i filmów poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w druku, sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności w innych niż wskazane przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego częściach Serwisu oraz w innych internetowych serwisach partnerskich współpracujących z Usługodawcą w celu promocji Ogłoszenia Bezpłatnego.
 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zdjęć w Ogłoszeniu, wyboru zdjęcia głównego oraz usuwania zdjęć, które są niezgodne z prawem lub nie spełniają zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 21. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu, a dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie widoczne są wszystkie zdjęcia, dostępny jest numer telefonu Ogłoszeniodawcy Bezpośredniego oraz wyświetlany formularz kontaktowy, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Ogłoszeniodawcy Bezpośredniego zapytania dotyczące nieruchomości. Zapytania trafiają na wskazany przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego adres e-mail lub numer telefonu w formie wiadomości tekstowej. Kontakt z Ogłoszeniodawcami bezpośrednimi, którzy dodali Ogłoszenie Bezpłatne możliwy jest dopiero po aktywacji płatnej usługi Dostęp do Ogłoszeń Bezpośrednich, która jest uregulowana w Regulaminie Usług Dodatkowych. Kontakt z Ogłoszeniodawcami, którzy dodali Ogłoszenie Premium możliwy jest dla wszystkich Użytkowników.
 22. Ogłoszenie Bezpłatne emitowane jest w Serwisie przez czas nieoznaczony do chwili aż Usługodawca pozyska wiarygodną informację, że jest nieaktualne, lub do chwili rozwiązania umowy o świadczenie publikacji Ogłoszenia Bezpłatnego przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych poniżej.
 23. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi publikacji Ogłoszenia Bezpłatnego może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: kontakt@adresowo.pl, a w przypadku Ogłoszeniodawcy bezpośredniego na adres lub numer telefonu podany przez niego w Formularzu Ogłoszenia lub przez wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu. Usługodawca zwraca uwagę, że z wypowiedzenia powinno wynikać od kogo ono pochodzi. W tym celu można podać w wypowiedzeniu np. imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail lub numeru telefonu przypisane do Użytkownika w Serwisie.
 24. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca usuwa określone Ogłoszenie z Serwisu.

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownicy nie mogą prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności o zmianach dotyczących treści zamieszczonych w Ogłoszeniu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania treści zgodnych z prawdą, a w szczególności treści te nie mogą wprowadzać pozostałych Użytkowników w błąd.
 5. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Ogłoszeniodawców.
 6. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu, a w szczególności treści Ogłoszeń w całości bądź w części bez uprzedniej zgody Usługodawcy lub Ogłoszeniodawcy.

§ 8 PŁATNOŚCI

 1. Usługi przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie (w tym Ogłoszeń i danych kontaktowych części Ogłoszeniodawców), prowadzenia Konta i publikacji Ogłoszenia Bezpłatnegobezpłatne.
 2. W Serwisie mogą być dostępne Usługi Dodatkowe. Korzystanie z Usług Dodatkowych może wiązać się z obowiązkiem zapłaty po stronie Użytkownika o czym Użytkownik przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z takich usług zostanie wyraźnie poinformowany przez Usługodawcę, a także o zasadach korzystania z Usług Dodatkowych w odrębnych, właściwych regulaminach.

§ 9 REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@adresowo.pl, bądź na adres pocztowy Usługodawcy: ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację tak aby Usługodawca mógł ją zidentyfikować (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  4. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu Serwisu jeśli powodem są: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy mającego znaczenie dla funkcjonowania Serwisu; działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.
 2. Usługodawca w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu, w tym m.in. wydłużeniu ulegną Usługi czasowe świadczone na rzecz Użytkownika o czas, w którym usługa była dla Użytkownika niedostępna o ile będzie to zgodne z wolą Użytkownika.
 3. Usługodawca zwraca uwagę, że wyłącznie dostarcza platformę do umieszczania Ogłoszeń tj. Serwis, a za treść Ogłoszeń, a także za swoje działania w Serwisie, odpowiadają Użytkownicy i Ogłoszeniodawcy.
 4. Za realizację obowiązków Ogłoszeniodawców wynikających z ewentualnych umów zawartych dzięki publikacji Ogłoszenia dotyczącego nieruchomości będącej przedmiotem umowy w Serwisie, a w szczególności w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Ogłoszeniodawcę umowy odpowiedzialność ponoszą Ogłoszeniodawcy - jako strony wskazanej umowy.
 5. Usługodawca może weryfikować dane dotyczące nieruchomości będących lub mających być przedmiotem Ogłoszenia, towarów i usług, oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań. Weryfikacja, o której mowa w niniejszym ustępie może polegać m.in. na poproszeniu Ogłoszeniodawcy o podanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub o przedstawienie zaświadczenia z właściwej spółdzielni mieszkaniowej potwierdzającego, że Ogłoszeniodawcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy przez Użytkowników w związku z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę objętych niniejszym regulaminem na podstawie umowy na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. O ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 4. Za ważne przyczyny zmiany Regulaminu uznaje się:
  1. dostosowanie Serwisu, w tym usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu przez Usługodawcę do przepisów prawa i zaleceń organów administracji publicznej;
  2. poprawę funkcjonalności lub bezpieczeństwa świadczonych usług;
  3. zmianę funkcjonalności usług;
  4. zwiększenie konkurencyjności Serwisu
 5. Usługodawca poinformuje Użytkownika o proponowanych zmianach poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie.
 6. Nowy regulamin zacznie obowiązywać Użytkownika wyłącznie w przypadku wyrażenia na niego zgody przez Użytkownika.
 7. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian i dalsze korzystanie z Serwisu pomimo poinformowania Użytkownika przez Usługodawcę o zmianach Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody.
 8. Wyrażenie sprzeciwu lub zgłoszenie zastrzeżeń w zakresie proponowanych zmian jest równoznaczne z brakiem akceptacji dla nowego regulaminu i wiąże się z rozwiązaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem ust. 9 .
 9. W przypadku gdy Użytkownik będzie korzystać z Usług Dodatkowych umowa, o której mowa w ust. 8 zostanie rozwiązania po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Dodatkowej, a co się z tym wiąże do tego momentu Użytkownika będzie wiązać dotychczasowy regulamin.
 10. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorcą będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.