Szukaj Dodaj

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ADRESOWO.PL

§ 1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Deweloper - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jako Deweloper rozumiana jest również firma budowlana oraz podmiot zajmujący się skupowaniem i odsprzedażą nieruchomości lub wyodrębnionych z nich lokali. Podmiot, którego przedmiotem działalności nie są czynności, o których mowa powyżej, ale który publikuje w Serwisie Ogłoszenia w sposób masowy (tj. > 5 Ogłoszeń w miesiącu) traktowany jest również jako Deweloper;

Formularz Ogłoszenia - określona, co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Serwisu, elektroniczna wersja formularza zamieszczenia Ogłoszenia Bezpłatnego, podlegająca wypełnieniu przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego we wskazanych przez Usługodawcę polach, z uwzględnieniem podziału na różne kategorie tematyczne nieruchomości;

Konto - bezpłatnie przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Ogłoszenie - każde zamieszczone w Serwisie ogłoszenie dotyczące zbycia prawa do nieruchomości, w tym sprzedaży, zgodne z zasadami wskazanymi w Serwisie;

Ogłoszenie Bezpłatne - mająca na celu wsparcie Ogłoszeniodawcy bezpośredniego w zbyciu prawa do nieruchomości, a przede wszystkim w sprzedaży, nie stanowiąca oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, informacja w Serwisie o możliwości:

 1. sprzedaży nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta, w której podmiot ten figuruje jako właściciel, współwłaściciel lub podmiot mający w nieruchomości spółdzielcze własnościowe prawo,
 2. sprzedaży nieruchomości, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta pod warunkiem, że Ogłoszeniodawca bezpośredni ma do niej spółdzielcze własnościowe prawo,
 3. zbycia partycypacji Ogłoszeniodawcy bezpośredniego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS),
 4. zbycia prawa użytkowania wieczystego Ogłoszeniodawcy bezpośredniego w nieruchomości gruntowej;

Ogłoszenie Premium - możliwa do dokupienia przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego dla Ogłoszenia Bezpłatnego usługa, uregulowana w Regulaminie Usług Dodatkowych, polegająca na intensywnej promocji Bezpłatnego Ogłoszenia w Serwisie. Usługa jest dostępna dla przypadków określonych w Regulaminie Usług Dodatkowych;

Ogłoszeniodawca - każdy podmiot umieszczający ogłoszenia w Serwisie, na zasadach określonych we właściwych regulaminach;

Ogłoszeniodawca profesjonalny - podmiot będący w rozumieniu Regulaminu Pośrednikiem lub Deweloperem, a także inny podmiot zajmujący się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami umieszczający w Serwisie Ogłoszenie;

Ogłoszeniodawca bezpośredni - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie będący Ogłoszeniodawcą profesjonalnym, umieszczający, w szczególności przy wykorzystaniu Formularza Ogłoszenia, w Serwisie Ogłoszenie Bezpłatne;

Pośrednik - podmiot zajmujący się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami;

Regulamin Usług Dodatkowych - dostępny w Serwisie regulamin dodatkowych usług, w tym płatnych, wspierających Ogłoszeniodawcę bezpośredniego w procesie sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia Bezpłatnego;

Regulamin - niniejszy dokument;

Serwis Internetowy / Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie adresowo.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać, a Ogłoszeniodawcy również zamieszczać, Ogłoszenia związane z rynkiem i obrotem nieruchomościami;

Usługi podstawowe - bezpłatne usługi, świadczone przez Usługodawcę w związku z Serwisem na podstawie niniejszego regulaminu;

Usługi Dodatkowe - mogące wiązać się z obowiązkiem zapłaty usługi świadczone przez Usługodawcę w związku z Serwisem na podstawie odrębnych, dostępnych w Serwisie, regulaminów, z których Ogłoszeniodawca bezpośredni może, ale nie musi skorzystać;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające w szczególności na udostępnieniu możliwości zamieszczania Ogłoszeń i ich przeglądania;

Usługodawca - Adresowo sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-372) przy ul. Armii Krajowej 9/6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499066 NIP: 5862288272, REGON: 222036032 o kapitale zakładowym w wysokości 18 000 zł w całości opłaconym;

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać opisy zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeń, jak też przeglądać inne informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, a także Ogłoszeniodawca bezpośredni mogący dodawać Ogłoszenia bezpłatne zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, a także korzystania z tych usług przez Użytkowników.
 2. Z Usługodawcą najlepiej kontaktować się:
  1. drogą elektroniczną - kierując wiadomości na adres: kontakt@adresowo.pl lub
  2. drogą tradycyjną kierując wiadomości na adres pocztowy Usługodawcy: ul. Armii Krajowej 9/6, 81-372 Gdynia.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub na podstawie indywidualnych ustaleń z Usługodawcą.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących swoich Usług, jak i towarów i usług podmiotów trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 6. Niniejszy Regulamin nie określa szczegółowych zasad zamieszczania Ogłoszeń przez Ogłoszeniodawców profesjonalnych, w tym Deweloperów oraz Pośredników. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie przez Ogłoszeniodawców profesjonalnych jest płatne. Szczegółowe zasady korzystania z Serwisu przez te podmioty uregulowane są w odrębnych umowach (w tym regulaminach).

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Działalność Serwisu polega na:
  1. udostępnieniu Ogłoszeniodawcom możliwości zamieszczania w Serwisie Ogłoszeń;
  2. umożliwieniu Użytkownikom przeglądania Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przez Ogłoszeniodawców i partnerów Usługodawcy, jak też innych informacji zamieszczonych w Serwisie zgodnie z naturą jego działania oraz charakterem.
 2. Usługodawca oferuje wyłącznie możliwość zamieszczania ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości, zgodnych z właściwymi regulaminami dostępnymi w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. Komputer, tablet lub telefon typu smartfon z dostępem do Internetu,
  2. Dostęp do poczty elektronicznej,
  3. Przeglądarka internetowa zgodna ze standardami W3C,
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a także dostarczanie treści bezprawnych.
 7. Niedozwolone są działania mogące zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub naruszyć prawa Usługodawcy lub innych użytkowników Serwisu, a w szczególności uzyskiwanie dostępu do informacji dla nich nie przeznaczonych (w szczególności przez parsowanie Serwisu przy użyciu botów), wyłudzanie danych innych użytkowników Serwisu, umieszczanie lub rozpowszechnianie za pośrednictwem Serwisu plików o charakterze wirusów, robaków lub jakiegokolwiek innego złośliwego oprogramowania.

§ 4 USŁUGI

 1. Świadczenie Usług podstawowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Podstawowych takich jak:
  1. Bezpłatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń Bezpłatnych,
  2. Bezpłatne prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. Bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie Ogłoszeń.
 3. W ramach Serwisu dostępne są również dla Ogłoszeniodawców bezpośrednich dodatkowe usługi mające na celu wsparcie ich w sprzedaży lub w zbyciu innego prawa do nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia Bezpłatnego. Usługi te mogą wiązać się z płatnością i są uregulowane w dostępnym w Serwisie Regulaminie Usług Dodatkowych.
 4. W związku z Serwisem Użytkownik może dobrowolnie korzystać z usług dodatkowych oferowanych przez partnerów Usługodawcy. Korzystanie z tego rodzaju usług odbywa się na zasadach określonych przez partnerów Usługodawcy.

§ 5 KONTO

 1. Korzystanie z niektórych Usług, a w szczególności dodanie Ogłoszenia Bezpłatnego, jak również obejrzenie zdjęć nieruchomości lub skontaktowanie się z Ogłoszeniodawcą przez Użytkownika wymaga założenia bezpłatnego Konta.
 2. W celu założenia Konta należy podać w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w ramach Serwisu w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Użytkownik może założyć Konto również przy wykorzystaniu uprzednio założonego profilu Użytkownika w serwisie Facebook.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje ją, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik w celu aktywowania usługi Konto jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 6. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie tych informacji. Odwołanie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości w tym zakresie do Usługodawcy. Ponadto Sposób odwołania zgody jest każdorazowo podany w treści przesyłanej wiadomości.
 7. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są bezpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: kontakt@adresowo.pl, a w przypadku Użytkownika na adres podany przez niego w Koncie. Usługodawca zwraca uwagę, że z wypowiedzenia powinno wynikać od kogo ono pochodzi. W tym celu można podać w wypowiedzeniu np. imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail lub numeru telefonu przypisane do Użytkownika w Serwisie.
 9. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu, po podaniu wprowadzonych podczas rejestracji adresu e-mail lub numeru telefonu oraz hasła.
 10. Użytkownicy będący Ogłoszeniodawcami bezpośrednimi mają również możliwość założenia Konta wraz z dodaniem Ogłoszenia Bezpłatnego poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielem Usługodawcy. Ogłoszeniodawca bezpośredni w celu zawarcia takiej umowy powinien wyrazić swoją wolę w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Usługodawcy. Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu podany przez Ogłoszeniodawcę Bezpośredniego potwierdzenie dodania Ogłoszenia Bezpłatnego.
 11. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku Użytkownika będącego Ogłoszeniodawcą bezpośrednim również treść Ogłoszenia Bezpłatnego. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za umieszczane przez siebie w Serwisie treści, w tym za ich kompletność, aktualność oraz zgodność z prawem, prawdą i stanem faktycznym.
 12. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych zarejestrowanych Użytkowników oraz umożliwiać innym osobom korzystania z Konta, w tym ujawniać haseł służących dostępowi do Konta.
 13. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.

§ 6 OGŁOSZENIA

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Ogłoszeniodawcy bezpośredniemu miejsce na stronie internetowej Serwisu umożliwiając mu zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia Bezpłatnego.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia Bezpłatnego wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. założenia Konta w Serwisie, co następuje m.in. z chwilą zamieszczenia pierwszego Ogłoszenia Bezpłatnego;
  2. poprawnego wypełnienia Formularza Ogłoszenia.
 3. Nie jest dopuszczalne zamieszczanie Ogłoszeń przez inne osoby niż właściciel nieruchomości lub podmiot posiadający właściwe, określone w Regulaminie, prawo do nieruchomości, bądź jego pełnomocnika. Pełnomocnikiem, o którym mowa w tym ustępie nie może być Pośrednik.
 4. Ogłoszeniodawcy profesjonalni nie mogą zamieszczać Ogłoszeń Bezpłatnych.
 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości, ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem więcej niż jednego Ogłoszenia.
 6. Ogłoszeniodawca bezpośredni zobowiązany jest podać sugerowaną cenę sprzedaży lub zbycia innego prawa do nieruchomości. Cena nie może stanowić ceny wywoławczej w licytacji, aukcji lub przetargu i powinna odpowiadać realnej cenie, za którą Ogłoszeniodawca bezpośredni jest w stanie zbyć prawo do nieruchomości. Ogłoszenie nie może dotyczyć wyłącznie zamiany nieruchomości.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości musi być wskazana w polskiej walucie (złoty).
 8. Zamieszczając Ogłoszenie Bezpłatne, Ogłoszeniodawca bezpośredni jest zobowiązany wskazać w Formularzu Ogłoszenia w przeznaczonym do tego miejscu główny numer telefonu komórkowego należący do polskiej strefy numeracyjnej (+48).
 9. W opisie nieruchomości zamieszczanego Ogłoszenia Bezpłatnego nie można wskazywać danych dotyczących Ogłoszeniodawcy bezpośredniego umożliwiających innym Użytkownikom kontakt z nim, a w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru (nazwy użytkownika) komunikatora internetowego. Informacje te należy wskazać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych w Formularzu Ogłoszenia.
 10. Ogłoszeniodawca bezpośredni zobowiązany jest podać informacje oraz dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.
 11. Podawane przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego w Formularzu Ogłoszenia informacje muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym nieruchomości, w tym w zakresie jej powierzchni oraz stanu.
 12. Ogłoszenie musi być opisane w języku polskim.
 13. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie nieruchomość muszą mieć na tyle duży rozmiar i być na tyle wyraźne aby były czytelne dla Użytkowników, a w szczególności zdjęcia nie mogą być oznaczone znakiem wodnym (watermarkiem).
 14. Ogłoszeniodawca bezpośredni umieszczając Ogłoszenie Bezpłatne oświadcza, że posiada wszelkie prawa do treści zamieszczanych w Formularzu Ogłoszenia.
 15. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie nieruchomość nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich.
 16. W Ogłoszeniu Bezpłatnym nie można zamieszczać jakichkolwiek treści reklamujących usługi lub towary.
 17. Jeśli Ogłoszenie Bezpłatne dotyczy mieszkania, nieruchomość musi być już oddana do użytku, a w szczególności przedmiotem ogłoszenia nie może być cesja umowy deweloperskiej.
 18. Nie jest dopuszczalne usuwanie Ogłoszenia Bezpłatnego a następnie dodawanie takiego ogłoszenia dotyczącego tej samej nieruchomości w celu wprowadzenia Użytkowników w błąd co do daty wprowadzenia nieruchomości na rynek.
 19. Poprzez zamieszczenie treści, zdjęć i filmów w Serwisie Ogłoszeniodawca bezpośredni udziela na czas świadczenia usługi publikacji Ogłoszenia Bezpłatnego Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia, a w szczególności zdjęć i filmów poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w druku, sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności w innych niż wskazane przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego częściach Serwisu oraz w innych internetowych serwisach partnerskich współpracujących z Usługodawcą w celu promocji Ogłoszenia Bezpłatnego.
 20. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu, a dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie widoczny jest numer telefonu Ogłoszeniodawcy bezpośredniego oraz wyświetlany formularz kontaktowy, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Ogłoszeniodawcy bezpośredniego zapytania dotyczące nieruchomości. Zapytania trafiają na wskazany przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego adres e-mail lub numer telefonu w formie wiadomości tekstowej.
 21. Ogłoszenie Bezpłatne emitowane jest w Serwisie przez czas nieoznaczony do chwili aż Usługodawca pozyska wiarygodną informację, że jest nieaktualne, lub do chwili rozwiązania umowy o świadczenie publikacji Ogłoszenia Bezpłatnego przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych poniżej.
 22. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi publikacji Ogłoszenia Bezpłatnego może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: kontakt@adresowo.pl, a w przypadku Ogłoszeniodawcy bezpośredniego na adres lub numer telefonu podany przez niego w Formularzu Ogłoszenia lub przez wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu. Usługodawca zwraca uwagę, że z wypowiedzenia powinno wynikać od kogo ono pochodzi. W tym celu można podać w wypowiedzeniu np. imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail lub numeru telefonu przypisane do Użytkownika w Serwisie.
 23. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca usuwa określone Ogłoszenie z Serwisu.

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownicy nie mogą prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności o zmianach dotyczących treści zamieszczonych w Ogłoszeniu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania treści zgodnych z prawdą, a w szczególności treści te nie mogą wprowadzać pozostałych Użytkowników w błąd.
 5. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Ogłoszeniodawców.
 6. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu, a w szczególności treści Ogłoszeń w całości bądź w części bez uprzedniej zgody Usługodawcy lub Ogłoszeniodawcy.

§ 8 PŁATNOŚCI

 1. Usługi przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie (w tym Ogłoszeń), prowadzenia Konta i publikacji Ogłoszenia Bezpłatnegobezpłatne.
 2. W Serwisie mogą być dostępne Usługi Dodatkowe. Korzystanie z Usług Dodatkowych może wiązać się z obowiązkiem zapłaty po stronie Użytkownika o czym Użytkownik przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z takich usług zostanie wyraźnie poinformowany przez Usługodawcę, a także o zasadach korzystania z Usług Dodatkowych w odrębnych, właściwych regulaminach.

§ 9 REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@adresowo.pl, bądź na adres pocztowy Usługodawcy: Armii Krajowej 9/6, 81-372 Gdynia.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację tak aby Usługodawca mógł ją zidentyfikować (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  4. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu Serwisu jeśli powodem są: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy mającego znaczenie dla funkcjonowania Serwisu; działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.
 2. Usługodawca w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu, w tym m.in. wydłużeniu ulegną Usługi czasowe świadczone na rzecz Użytkownika o czas, w którym usługa była dla Użytkownika niedostępna o ile będzie to zgodne z wolą Użytkownika.
 3. Usługodawca zwraca uwagę, że wyłącznie dostarcza platformę do umieszczania Ogłoszeń tj. Serwis, a za treść Ogłoszeń, a także za swoje działania w Serwisie, odpowiadają Użytkownicy i Ogłoszeniodawcy.
 4. Za realizację obowiązków Ogłoszeniodawców wynikających z ewentualnych umów zawartych dzięki publikacji Ogłoszenia dotyczącego nieruchomości będącej przedmiotem umowy w Serwisie, a w szczególności w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Ogłoszeniodawcę umowy odpowiedzialność ponoszą Ogłoszeniodawcy - jako strony wskazanej umowy.
 5. Usługodawca może weryfikować dane dotyczące nieruchomości będących lub mających być przedmiotem Ogłoszenia, towarów i usług, oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań. Weryfikacja, o której mowa w niniejszym ustępie może polegać m.in. na poproszeniu Ogłoszeniodawcy o podanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub o przedstawienie zaświadczenia z właściwej spółdzielni mieszkaniowej potwierdzającego, że Ogłoszeniodawcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy przez Użytkowników w związku z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę objętych niniejszym regulaminem.
 3. Podanie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z Serwisu, w tym dla korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych przetwarzanych przez Usługodawcę, a także prawo żądania ich poprawienia.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. O ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 4. Za ważne przyczyny zmiany Regulaminu uznaje się:
  1. dostosowanie Serwisu, w tym usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu przez Usługodawcę do przepisów prawa i zaleceń organów administracji publicznej;
  2. poprawę funkcjonalności lub bezpieczeństwa świadczonych usług;
  3. zmianę funkcjonalności usług;
  4. zwiększenie konkurencyjności Serwisu
 5. Usługodawca poinformuje Użytkownika o proponowanych zmianach poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie.
 6. Nowy regulamin zacznie obowiązywać Użytkownika wyłącznie w przypadku wyrażenia na niego zgody przez Użytkownika.
 7. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian i dalsze korzystanie z Serwisu pomimo poinformowania Użytkownika przez Usługodawcę o zmianach Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody.
 8. Wyrażenie sprzeciwu lub zgłoszenie zastrzeżeń w zakresie proponowanych zmian jest równoznaczne z brakiem akceptacji dla nowego regulaminu i wiąże się z rozwiązaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem ust. 9 .
 9. W przypadku gdy Użytkownik będzie korzystać z Usług Dodatkowych umowa, o której mowa w ust. 8 zostanie rozwiązania po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Dodatkowej, a co się z tym wiąże do tego momentu Użytkownika będzie wiązać dotychczasowy regulamin.
 10. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorcą będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ADRESOWO.PL

 1. W czasie korzystania z serwisu internetowego adresowo.pl (zwanym dalej Serwisem) Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Serwisu przez Adresowo.pl
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu internetowego adresowo.pl w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Adresowo sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-372) przy ul. Armii Krajowej 9/6 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499066 NIP: 5862288272, REGON: 222036032 o kapitale zakładowym w wysokości 18 000 zł w całości opłącony, zwaną dalej Adresowo.pl.
 3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe zbierane w Serwisie są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności: prezentacji ogłoszeń w Serwisie, archiwizacji i jego ulepszania, a także w celach marketingowych dotyczących usług Adresowo.pl jak i podmiotów współpracujących.
 5. Adresowo.pl dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Adresowo.pl, a dotyczących Użytkowników Serwisu. Adresowo.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Adresowo.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Adresowo.pl w ramach Serwisu.
 8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w Serwisie jak również dodanie ogłoszenia. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być anonimowi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Adresowo.pl w sposób opisany w niniejszym dokumencie oraz Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Serwis, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz usług i produktów oferowanych w jego ramach.
 9. Dane osobowe podane dla niektórych usług świadczonych przez Adresowo.pl, w szczególności dla usługi ogłoszeń w Serwisie będą publicznie dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.
 10. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Adresowo.pl  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Adresowo.pl, z zastrzeżeniem zdania następnego. Adresowo.pl może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 11. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie, Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie może zmienić wybrane dane.
 12. Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Adresowo.pl informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego (usługa powiadomienia). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Sposób odwołania zgody jest każdorazowo podany w treści przesyłanej wiadomości. Adresowo.pl dokłada wszelkich starań aby wysyłane wiadomości nie obciążały skrzynki odbiorcy.
 13. Dane osobowe lub informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Adresowo.pl może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących użytkowników osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu.
 15. Adresowo.pl w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Użytkownika, za jego wyraźną zgodą może przekazać dane osobowe doradcy kredytowemu. Przekazanie dotyczy tylko danych niezbędnych do kontaktu z doradcą, a w szczególności numeru telefonu.
 16. Adresowo.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu obciążających serwer.
 17. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Adresowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 18. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu.
 19. Stosowane przez Adresowo.pl Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Adresowo.pl stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 20. Adresowo.pl wykorzystuje Cookies Własne  w celu konfiguracji Serwisu, a przede wszystkim w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 21. Adresowo.pl wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
 22. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 23. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 24. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Ta strona używa cookies zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.