REGULAMIN PROMOCJI "Gwarancja zwrotu opłaty za dostęp"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie "Gwarancja zwrotu opłaty za dostęp", zwanej dalej "Promocją", jest Adresowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. 10 Lutego 16, NIP 5862288272, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000499066, kapitale zakładowym 150 000 zł opłaconym w całości, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja dotyczy usługi Dostęp do danych kontaktowych opisanej w §7 Regulaminu Usług Dodatkowych.
 3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, nabywających usługę Dostęp do danych kontaktowych jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zwanych dalej Uczestnikami.
 4. Czas trwania promocji obejmuje okres od 23 września 2019 do 31 grudnia 2023.

§ 2 ZASADY

 1. Organizator gwarantuje zwrot opłaty za usługę Dostępu do ogłoszeń bezpośrednich jeśli spełniony zostanie jeden z warunków:
  1. Uczestnik opłaci dostęp, lecz kupi nieruchomość z pomocą pośrednika, zawierając umowę pośrednictwa i płacąc prowizję.
  2. Ogłoszenie, z którego Uczestnik trafił na formularz zakupu dostępu i do którego Uczestnik wykupił dostęp, okaże się nieaktualne lub zostało dodane przez pośrednika.
 2. Jedna osoba może skorzystać z promocji tylko raz.
 3. W momencie otrzymania zwrotu opłaty usługa Dostęp do danych kontaktowych staje się nieaktywna dla Uczestnika.
 4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI OPISANEJ W § 2 PKT 1

 1. W celu uzyskania zwrotu opłaty zgodnie z § 2 pkt 1 Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Zakupić dostęp do bazy ogłoszeń bezpośrednich na Adresowo.pl
  2. W ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia opłaty za usługę dostępu kupić dowolną nieruchomość na terenie Polski korzystając z usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
  3. W ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia opłaty za usługę dostępu zapłacić pośrednikowi prowizję w wysokości co najmniej 1 tys. zł brutto
  4. W ciągu 7 dni od daty zapłaty prowizji wysłać na adres E-mail kontakt@adresowo.pl wiadomość zawierającą:
   1. adres E-mail konta użytkownika adresowo.pl, którego dotyczy sprawa;
   2. imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika;
   3. datę wniesienia opłaty za dostęp i numer transakcji Przelewy24;
   4. skan faktury od pośrednika zawierającej imię, nazwisko i adres Uczestnika jako dane nabywcy usługi pośrednictwa;
   5. potwierdzenie wykonania przelewu do pośrednika lub potwierdzenie przyjęcia gotówki przez pośrednika zawierające imię, nazwisko i adres Uczestnika jako płatnika.
 2. Organizator dokona weryfikacji pośrednika oraz faktu zawarcia transakcji, a następnie zwróci opłatę za pomocą systemu płatności Przelewy24 przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik płacąc za usługę dostępu np. przelewem lub zwrotem na kartę.
 3. Usługa pośrednictwa musi być wykonana przez podmiot będący pośrednikiem w obrocie nieruchomościami zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami.

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI OPISANEJ W § 2 PKT 2

 1. W celu uzyskania zwrotu opłaty zgodnie z § 2 pkt 2 Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Zakupić dostęp do bazy ogłoszeń bezpośrednich na Adresowo.pl
  2. W ciągu 24 godzin od daty zapłaty za dostęp wysłać na adres E-mail kontakt@adresowo.pl wiadomość zawierającą:
   1. adres E-mail konta użytkownika adresowo.pl, którego dotyczy sprawa;
   2. imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika;
   3. datę wniesienia opłaty za dostęp i numer transakcji Przelewy24;
   4. Link do ogłoszenia, które okazało się nieaktualne lub pośrednika. Promocja dotyczy jedynie tego ogłoszenia, z którego Uczestnik przeszedł do formularza, w którym zakupił dostęp.
 2. Organizator dokona weryfikacji wskazanego ogłoszenia. Jeśli okaże się, że ogłoszenie jest nieaktualne lub zostało dodane przez pośrednika Usługodawca zwróci opłatę za pomocą systemu płatności Przelewy24 przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik płacąc za usługę dostępu np. przelewem lub zwrotem na kartę.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres E-mail kontakt@adresowo.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać E-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością E-mail lub listem poleconym na adres podany w reklamacji.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Internecie na stronie https://adresowo.pl/info/terms-access-refund
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.


Ostatnia aktualizacja regulaminu: 2023-01-01